EKIPA


-???-

MAJÁK

Projekt chráněného bydlení je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.




Popis realizace projektu Chráněné bydlení MAJÁK
(identifikátor: 4416238)


Tento projekt má kapacitu 28 uživatelů. Chráněné byty se nalézají v blízkosti centra v Opavě na Kylešovské ulici a jeden dvoulůžkový byt v Kylešovicích. Toto umístění je stěžejní, protože napomáhá k integraci a aktivizaci uživatelů v místní komunitě a je výhodné i co se týče dostupnosti služeb a lékařské péče. Tato sociální služba je vysoce společensky žádoucí a potřebná, protože pomáhá lidem trpícím handicapem. Služba je provozována dle zák. 108/2006.

Cílovou skupinou jsou hlavně osoby trpící duševním onemocněním, primárně osoby s duální diagnózou ale také s chorobami psychotického okruhu, schizofrenie, poruchy osobnosti, deprese atd. Zaměřujeme se na osoby v krizi, které se ocitly v tíživé životní situaci a hrozí jim extrémní sociální vyloučení a stigmatizace.
Těmto osobám poskytuje zázemí a prostor pro rozvoj a udržení jejich schopností, dovedností.
Zvláštní důraz je dán na zachování a rozvíjení důstojného života uživatele. Pocitu bezpečí a podpory. U osob v krizi se také více zaměřuje na stabilizaci života a zvládnutí dané situace v bezpečném prostředí.



Obsah poskytované služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně
 • poskytnutí stravování
 • poskytnutí ubytování
 • doprovody na úřady, k lékaři
 • výchovně-vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí




Vstup uživatele do služby:

 • Zájemce o službu si telefonicky sjedná schůzku s kontaktní osobou organizace v Chráněném bydlení MAJÁK.
 • Zájemce je seznámen s podmínkami poskytnutí služby, prostředím, kde služba probíhá, časovým rozsahem služby, cenou za službu, sdělí potřebné informace o uživateli služby, vyplní dotazník pro potřeby asistentů (může využít pomoci pracovníka organizace), sdělí konkrétní cíle a očekávání nabízené služby apod.
 • Zájemce si sjedná další schůzku v Chráněném bydlení MAJÁK v Opavě, kde bude uživatel služby seznámen s prostředím, popř. s konkrétním asistentem, který je předem informován o potřebách, zájmech, schopnostech, způsobu komunikace, výskytu problémového chování a jiných specifikách uživatele.
 • Písemná dohoda o poskytnutí služby mezi zájemcem a poskytovatelem.



Ukončení poskytované služby:

Uživatel může ukončit službu bez udání důvodu (písemně, osobně). Poskytovatel je povinen sdělit důvod ukončení služby a toto rozhodnutí doručit písemně uživateli.


Finanční spoluúčast uživatele na službě:

Služba je podle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č.505/2006 poskytována za úplatu.
Cena služby se řídí platným sazebníkem organizace, se kterým je zájemce seznámen prostřednictvím webových stránek nebo osobně.


Kritéria pro poskytnutí služby:

Zájemce spadající do cílové skupiny nebo jeho zákonný zástupce, který nás osloví a požádá o poskytnutí pomoci, se písemně zaváže k plnění podmínek poskytované služby.
Nerozhoduje bydliště uživatele služby, ale je nutné zajistit vlastní dopravu (organizace nezabezpečuje převozy uživatelů).


Kritéria pro neposkytnutí služby:

Naplnění kapacity zařízení.
Nepotvrzení diagnózy duševní choroby (kopie odborných vyšetření, kopie průkazky ZTP/P, kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, důchod).
Nepotvrzení krizové situace - šetření pracovníka, komunikace s úřady a institucemi a následné rozhodnutí multidisciplinárního týmu.
Neplnění písemně potvrzených podmínek poskytované služby.
Zájemce nespadá do cílové skupiny nebo je aktivním uživatelem návykových látek.
Trpí infekční chorobou nebo je nebezpečný sám sobě a okolí.


Metody práce s uživatelem:

Práce s uživateli služby vychází z jejich individuálních potřeb, zájmů a požadavků s ohledem na možnosti zařízení.
Jsou respektována specifika duševních chorob a osob v krizi.
Metody práce vycházejí z kognitivně behaviorálního programu, metoda strukturovaného učení, vizualizace, skupinová a individuální práce s uživatelem, dynamicky orientovaná s prvky SURu.


Materiální a technické zabezpečení služby:

Služba je realizována v Chráněném bydlení MAJÁK v Opavě (organizace zajistila dlouhodobý pronájem domu od majitele. Maximální kapacita služby je 28 stálých obyvatel (mladistvé a dospělé). Uživatelé však mají právo na rodinný a partnerský život a proto s nimi může domácnost sdílet partner nebo děti.


Personální zabezpečení služby:

V Chráněném bydlení MAJÁK pracují plně kvalifikovaní sociální pracovníci, terapeut a asistenti. Asistenti jsou zaškolení a vzdělaní pracovníci v sociálních službách dle zákona 108/2006, kteří získávají praxi v práci s osobami v Chráněném bydlení MAJÁK a jejich činnost je koordinována tak, aby respektovala individuální potřeby klientů. Dále se osobní asistenti zúčastňují supervizí, mají možnost využívat odborné konzultace s ostatními pracovníky chráněného bydlení, je jim zajišťována přímá podpora v práci s uživateli. Své znalosti si dále rozvíjejí samostudiem, které má organizace Ekipa k dispozici.


Hlavní cíle v poskytované sociální službě Chráněného bydlení MAJÁK:

 • respektovat přání, volbu, udržovat a podporovat soběstačnost uživatele


 • volit individuální přístup k uživateli, vycházet z jeho osobních cílů a plánů


 • službu přizpůsobit zdravotnímu stavu a psychickému stavu a včas reagovat na změny


 • včas reagovat na celkovou situaci uživatele


 • dodržovat základní lidská práva a svobodu člověka, etický kodex


 • poskytovat službu v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách



Zásady při poskytování Chráněného bydlení Maják:

1. při poskytování sociálních služeb je kladen důraz na dodržování základních lidských
práv a svobod

2. respektování a zachovávání lidské důstojnosti

3. vytváření bezpečného prostředí

4. individuální přístup při zohledňování situace a pružné reagování a plánování změn

5. posilování vlastních dovedností ve smyslu práva rozhodování, vystupování,
informovanosti

6. spolupráce s rodinou a institucemi regionu

7. ochrana osobních údajů, dat a informací

8. empatie - vcítění se do uživatele

Organizace si dala za cíl dále své pracovníky profesně vzdělávat a profesionálně poskytovat sociální služby.

"JE LEPŠÍ ZAPÁLIT MALOU SVÍČKU, NEŽ PROKLÍNAT TEMNOTU."

EKIPA | O NÁS | NOVINKY | MAJÁK | MOZAIKA | GALERIE | PODPORUJÍ NÁS | PODPORA | KE STAŽENÍ | KONTAKTY | -???-


-???- | -???-